Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stedy Project

Open als PDF

De vennootschap onder firma Stedy Project (hierna: Stedy Project) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76809994 en is gevestigd aan Verbeekstraat 1 a-11 (2332 CA) te Leiden.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Stedy Project.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: De Diensten die Stedy Project aanbiedt betreft het ter beschikking stellen van een online platform waarop diverse vitaliteitsadviezen (zoals voedings-, sport- en lifestyleadviezen) en dito diensten en producten aangeboden worden van zowel Stedy Project als van derden.
 6. Dienstverlener: Stedy Project die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Stedy Project.
 7. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten van Stedy Project.
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Stedy Project heeft aangesteld, projecten aan Stedy Project heeft verleend voor Diensten die door Stedy Project worden uitgevoerd, of waaraan Stedy Project een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Stedy Project, alsmede voorstellen van Stedy Project voor Diensten die door Stedy Project aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Stedy Project waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Stedy Project, elke Overeenkomst tussen Stedy Project en Opdrachtgever en op elke dienst die door Stedy Project wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stedy Project aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Stedy Project is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Stedy Project niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Stedy Project gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Stedy Project is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Stedy Project het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Stedy Project gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Stedy Project zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Stedy Project heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Stedy Project te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Stedy Project heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Stedy Project is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Stedy Project wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Stedy Project wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Stedy Project is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Stedy Project met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Stedy Project van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Stedy Project kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Stedy Project ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Stedy Project tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Stedy Project is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Stedy Project kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Stedy Project nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Stedy Project zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Stedy Project staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Stedy Project de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Stedy Project aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Stedy Project heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Stedy Project niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Stedy Project, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Stedy Project is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Stedy Project Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Stedy Project aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Stedy Project of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Stedy Project recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Stedy Project kan bemiddelen, al dan niet via haar website, bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een bij haar aangesloten derde.

De uitvoering van deze overeenkomst zal te allen tijde uitgevoerd worden door de betreffende derde. Nimmer is Stedy Project verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Stedy Project verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Stedy Project niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Stedy Project is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Stedy Project verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Stedy Project voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Stedy Project kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Stedy Project gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Stedy Project.


Artikel 8 – Adviezen

 1. Stedy Project kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Stedy Project de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Stedy Project verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Stedy Project verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Stedy Project wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Stedy Project gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Stedy Project kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Stedy Project schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 – Coaching en/of Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Stedy Project coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. De coaching sessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen (online) locatie van Stedy Project. Indien de coaching sessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coaching sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Stedy Project is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coaching sessie.
 3. De inhoud van de door Stedy Project aangeboden coaching sessie en de gedurende de coaching sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Stedy Project de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Stedy Project schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Stedy Project is gerechtigd de coaching sessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Stedy Project om de heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coaching sessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Stedy Project gerechtigd de coaching sessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.coaching sessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is,

Artikel 10 – Online modules (e-learning, video’s en content)

 1. Indien Opdrachtgever en Stedy Project overeengekomen zijn dat de dienstverlening van Stedy Project ziet op het ter beschikking stellen van een online leeromgeving/platform zal dit worden aangeboden via een online portal van Stedy Project. Opdrachtgever dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van het portal. Stedy Project verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online modules, video’s en overige vormen van content welke Opdrachtgever aldaar kan bekijken.
 2. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten, en voor persoonlijk gebruik. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Opdrachtgever heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.
 4. In geval van technische problemen dient Opdrachtgever Stedy Project hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Stedy Project zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Opdrachtgever een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Opdrachtgever, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Stedy Project komen.

 

Artikel 11 – Deelname (online) evenement

 1. Indien Opdrachtgever wenst deel te nemen aan een Evenement, dient Opdrachtgever een account aan te maken. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, of via een (social media) account zoals bijvoorbeeld Facebook. Deelname kan ook via [X wijze] geregistreerd worden.
 2. Opdrachtgever is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Opdrachtgever vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Opdrachtgever per direct contact op te nemen met Stedy Project.
 4. Indien Stedy Project voorwaarden verbindt aan het bijwonen van het Evenement, zal dit in het Aanbod vermeld worden.
 5. Indien Opdrachtgever niet geselecteerd is voor een Evenement, komt Opdrachtgever op een wachtlijst. Als een andere Deelnemer uitvalt, zal Stedy Project Opdrachtgever contacteren met betrekking tot deelname.
 6. Deelnemer is verplicht alle door Stedy Project verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 7. Stedy Project is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Stedy Project Deelnemer de toegang van het Evenement ontzegt.
 8. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van Stedy Project en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 9. Deelnemer dient gedurende haar bezoek aan het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Deelnemer zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Stedy Project gedane aanwijzingen en instructies.
 10. Het betreden van de (fysieke) locatie van het Evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 11. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Evenement.
 12. In geval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Deelnemer, is Stedy Project gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Deelnemer de toegang tot het Evenement te ontzeggen.
 13. Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stedy Project, op het Evenement promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

 

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Stedy Project is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Stedy Project, Stedy Project een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Stedy Project voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Stedy Project opgestelde urenregistratie (nacalculatie), tenzij vaste prijzen zijn overeengekomen.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Stedy Project ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Stedy Project is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Stedy Project.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Stedy Project zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Stedy Project meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Stedy Project gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Stedy Project de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Stedy Project verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Stedy Project tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Stedy Project op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Stedy Project is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Stedy Project zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.
 6. Opdrachtgever zal nimmer persoonlijke informatie ontvangen van haar werknemers, de Deelnemers, na het volgen van een of meerdere Diensten. Indien overeengekomen, en een Deelnemer daartoe toestemming heeft verleend, kan Stedy Project bepaalde algemene informatie over alle werknemers van Opdrachtgever die deelnemen, slechts algemene en globale bevindingen delen die niet gerelateerd, noch te herleiden zijn naar de individuele werknemers van Opdrachtgever.
 7. Stedy Project is gerechtigd elk verzoek van Opdrachtgever tot het verstrekken van persoonsgegevens te weigeren zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schadevergoeding.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Stedy Project heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Stedy Project gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Stedy Project is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Stedy Project is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Stedy Project te vergoeden voor elk financieel verlies dat Stedy Project lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Stedy Project is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Stedy Project wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Stedy Project, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Stedy Project zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Stedy Project of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Stedy Project buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Stedy Project is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Stedy Project alleen geacht te bestaan indien Stedy Project dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Stedy Project, is Stedy Project uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Stedy Project binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Stedy Project deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Stedy Project in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Stedy Project leidt tot aansprakelijkheid van Stedy Project, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Stedy Project. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. De aansprakelijkheid van Stedy Project is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Stedy Project sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Stedy Project is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Stedy Project voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Stedy Project geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Stedy Project.
 7. Stedy Project is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan en/of uitvoering van sportoefeningen c.q. sport- en/of beweegplan van een Deelnemer. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt.
 8. Enige door Stedy Project opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Stedy Project.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Stedy Project is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Stedy Project opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Stedy Project. Stedy Project is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Stedy Project nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Stedy Project haar eigen advies.
 11. De deelname van werknemers aan het programma door Opdrachtgever komt geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer en/of Opdrachtgever. Ook indien dit tot gevolg heeft dat een Deelnemer op basis van de coaching besluit om het arbeidscontract te beëindigen. Stedy Project is op geen enkele wijze aansprakelijk indien Opdrachtgever in welke vorm dan ook schade lijdt indien een Deelnemer na deelname bepaalde beslissingen neemt ten aanzien van haar dienstverband die niet in het voordeel zijn van Opdrachtgever.
 12. Stedy Project staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stedy Project verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Stedy Project vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stedy Project binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Stedy Project.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Stedy Project en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Stedy Project bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Stedy Project is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Stedy Project opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Stedy Project steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Stedy Project op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Stedy Project zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Stedy Project niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Stedy Project aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Stedy Project vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Stedy Project vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Stedy Project is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Stedy Project en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Stedy Project waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Stedy Project en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Stedy Project worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Stedy Project gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Stedy Project rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stedy Project. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Stedy Project opgeleverde zaken, dient Stedy Project expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Stedy Project rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Stedy Project verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Stedy Project zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Stedy Project van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stedy Project voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Stedy Project voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Stedy Project verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Stedy Project of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@stedyproject.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stedy Project de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Stedy Project zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stedy Project en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Stedy Project heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Stedy Project en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Leiden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Leiden, 27 september 2021.